Typecho文章字数计算

炒鸡简单的,只需要在当前使用的主题的根目录的 <cat>functions.php</cat> 插入如下代码

当前仅仅统计文章中的中文字数。

function art_count ($cid){
  $db=Typecho_Db::get ();
  $rs=$db->fetchRow ($db->select ('table.contents.text')->from ('table.contents')->where ('table.contents.cid=?',$cid)->order ('table.contents.cid',Typecho_Db::SORT_ASC)->limit (1));
  $text = preg_replace("/[^\x{4e00}-\x{9fa5}]/u", "", $rs['text']);
  echo mb_strlen($text,'UTF-8');
}

在需要引用的地方插入

<?php art_count($this->cid); ?>

7 评论

 1. 小熊

  5月

  6日

  Windows 7 QQ浏览器 回复
  Array ( [0] => Array ( ) [1] => Array ( ) ) (๑ŐдŐ)b, UI好看
 2. Zm

  3月

  15日

  未知系统 未知浏览器 回复
  Array ( [0] => Array ( ) [1] => Array ( ) ) 为啥Google浏览器访问就只有底部的 svg
 3. 孙华

  3月

  4日

  未知系统 未知浏览器 回复
  Array ( [0] => Array ( ) [1] => Array ( ) ) 博客很漂亮
 4. 故事会

  2月

  25日

  未知系统 未知浏览器 回复
  Array ( [0] => Array ( ) [1] => Array ( ) ) 感谢,不错
 5. 妄。

  2月

  19日

  未知系统 未知浏览器 回复
  Array ( [0] => Array ( [0] => src="https://nexmoe.com/usr/themes/catui/newpaopao/呵呵.png" class="biaoqing"> ) [1] => Array ( [0] => https://nexmoe.com/usr/themes/catui/newpaopao/呵呵.png" class="biaoqing ) )
 6. 回头草

  2月

  9日

  未知系统 未知浏览器 回复
  Array ( [0] => Array ( ) [1] => Array ( ) ) 不错,用了,感谢
 7. Jrotty

  1月

  13日

  未知系统 未知浏览器 回复
  Array ( [0] => Array ( [0] => src="https://nexmoe.com/usr/themes/catui/newpaopao/勉强.png" class="biaoqing"> ) [1] => Array ( [0] => https://nexmoe.com/usr/themes/catui/newpaopao/勉强.png" class="biaoqing ) ) 窃取你的成果